Купи билети само
с три стъпки

Не е нужно да принтирате Вашия билет. Представете го чрез мобилното си устройство

КЪМ ВСИЧКИ СЪБИТИЯ
София
Варна
Пловдив
Бургас

Общи условия


Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет страницата  www.pricelesstickets.bg, както и ползването на услугите, предлагани в него.

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Интернет страницата www.pricelesstickets.bg е собственост на Театър „Мелпомена“ ЕООД, ЕИК:175164833, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Иван Вазов“ ул. „Янко Забунов“ 59, моб. + 359 878801313, e-mail адрес: info@pricelesstickets.bg

www.pricelesstickets.bg, e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава информация на своите потребители за актуални събития.
След регистрация потребителите на www.pricelesstickets.bg, могат да ползват определени услуги при спазване на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.
За ползването на определени услуги могат да бъдат поставяни и допълнителни условия, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.
За ползване на услугите на интеренет страницата www.pricelesstickets.bg, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.
Услугите, предоставяни на интеренет страницата www.pricelesstickets.bg, са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване и може да се променя режима на предоставяне им, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.
Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на интернет страницата www.pricelesstickets.bg, не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на www.pricelesstickets.bg.

ГЛАВА II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
 За да използва услугите, предоставяни на страницата www.pricelesstickets.bg, потребителят следва да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия.
Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
Чрез регистрацията си потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).
Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация.
Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно.
Регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, може да бъде заличена. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на страницата www.pricelesstickets.bg, не носят отговорност за предоставените чрез регистрация на потребители данни.
При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите на www.pricelesstickets.bg. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно.
Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица.
Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на интернет страницата www.pricelesstickets.bg, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

ПОКУПКА
Поръчката на билета се извършва посредством попълваните на представените на интернет страницата формуляр.
Потребителят се задължава да посочи точни данни на лицето, което ще получава билетите.
Изборът на билети се осъществява чрез натискане на бутона на избраното от клиента място в салона
В поръчката автоматично се описват избраните билети, техният брой, тяхната крайна цена с включен ДДС.
Във всеки момент преди изпращане на поръчката, Потребителят може да премахне от формуляра избрани от него билети и/или да добави други такава.
Оформянето на поръчката се извършва чрез натискане на бутона „Плати”.
Формулярът за поръчка изисква въвеждане на име и фамилия на лицето, което ще получи стоката, негов адрес на електронна поща и телефон.
Активирането на бутона „Плати” представлява волеизявление, което обвързва със силата на оферта отправена от Потребителя до Доставчика в съответствие с разпоредбите на Закона задълженията и договорите (ЗЗД).
Договорът се счита за сключен при плащане на цената.

ГЛАВАIII. СЪГЛАСИЕ
Регистрацията на потребител в  интернет страницата www.pricelesstickets.bg, има силата на съгласие с настоящите Общи условия.

ГЛАВА IV. ПРИЛОЖИМОСТ. ПРОМЯНА
Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез www.pricelesstickets.bg, доколкото за тях не са предвидени специални правила.
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им в www.pricelesstickets.bg, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения сайт.

ГЛАВА VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Достъпът на определени потребители до www.pricelesstickets.bg, може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.pricelesstickets.bg, или на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.
На интернет страницата www.pricelesstickets.bg, може да има препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел.
Предоставянето на определени услуги може да бъде прекратено, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез съобщение на интернет страницата www.pricelesstickets.bg.

ГЛАВА VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Потребителите имат право да ползват услугите на www.pricelesstickets.bg при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.
Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия.
С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закон за защита на личните данни.
Потребителят следва сам да осигури необходимото му оборудване (хардуер и софтуер) за спокойно ползване на услугите на www.pricelesstickets.bg
Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в www.pricelesstickets.bg за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.
 Във връзка с ползването на предоставените услуги на интернет страницата  www.pricelesstickets.bg , потребителят е длъжен:
да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно на посочениия за контакти e-mail адрес: info@pricelesstickets.bg
да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на интернет страницата www.pricelesstickets.bg, както и на трети лица. 

ГЛАВА VIII. ИНФОРМАЦИЯ
Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на страницата www.pricelesstickets.bg, имат право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
Политика за поверителност на pricelesstickets.bg
Ние сме администратор на Вашите лични данни и като такъв отговаряме за обработката и съхранението на данните ви по справедлив, прозрачен и сигурен начин, като се водим по възможно-най добрия начин от интересите Ви.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) контролира как боравим с Вашите лични данни. КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на данни. Всички субекти на данни имат право да подават жалба пред КЗЛД по отношение на обработката на техните лични данни - данни за контакт и повече за процедурата могат да бъдат намерени на интернет адрес: https://www.cpdp.bg/
Можете да отправяте всякакви въпроси, свързани с Вашите лични данни, до екипа ни на имейл: info@pricelesstickets.bg
Тази версия на Политиката за поверителност на PRICELESSTICKETS е разширена и модифицирана в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – GDPR.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
Когато купувате билет от нас, Вие ни предоставете следните Ваши лични данни: • Име; • Телефонен номер; • Електронна поща • Данни за плащане 
Нуждаем се от тази информация, за да можем да осъществим продажба и да Ви предоставим поръчания билет на момента, т.е. личните данни са необходими за сключването и изпълнението на договора и общите условищ за продажба на билети между Вас и www.pricelesstickets.bg
Потребителите, които купуват билети за първи път, въвеждат тази информация, когато създават свой личен профил на www.pricelesstickets.bg
Наред с всички данни, изброени по-горе, съхраняваме в личния Ви профил следната информация относно Вашите покупки:
• За кои събития сте закупили билети - име и дата на събитията;
• Информация за закупените билети: брой билети, местоположение на местата, цена на билетите. 
Цялата изброена информация ще бъде запазена в личния Ви акаунт на www.pricelesstickets.bg., която може да бъде използвана за маркетингови/рекламни цели.
Театър „Мелпомена“ и www.pricelesstickets.bg не съхраняват номера на банкови карти.
Театър „Мелпомена“ и www.pricelesstickets.bg събира друга информация, касаеща посещаемостта и техническите параметри на сайта (часа и дата на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги разглеждат и др.). Информацията се събира посредством технологията cookies, web-маяци и др. Файловете, по настоящия раздел, разположени върху вашия хард диск от интернет страницата, не засягат по никакъв начин вашата операционна система, нейните ресурси и функционалност, не заплашват по никакъв начин вашия софтуер, хардуер, вашата сигурност, и могат да бъдат изтрити по всяко време. Потребителят може по всяко време да забрани приемането на файловете по настоящата точка посредством настройка на своя интернет браузър.

ГЛАВА IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ
Потребителите по всяко време могат да прекратят регистрацията си на интернет страницата.
Регистрацията на потребител и предоставяните услуги се прекратяват автоматично при спиране на поддръжката на www.pricelesstickets.bg
  
II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ И ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС НА  www.pricelesstickets.bg :
Сумата за закупения електронен билет може да бъде връната на Потребителя до 3 дневен срок преди дата на събитието. Нужно е само  да се свържете с нас на посочените имейл или мобилен номер в страница "контакти".
При отманя на събитието, поради технически или други обстоятелства, до 7 дневен срок след датата на събитието, сумата на закупения билет се връща в съответната банкова сметката на Потребителя, от която е извършено плащането.
Закупеният електронен билет не може да бъде променян, нито да бъде намалявана бройката входни билети, включени в него.
Електронният билет е валиден само за избраните от Потребителя заглавие на постановка, ден, зала, дата и час на провеждане на постановката .
Елекронният билет НЕ се презаверява на съответната каса. 
Всеки закупен билетите през www.pricelesstickets.bg притежава уникален код и 10-значен индентификационен номер, което практически елиминира възможността от подправяне.
При установен опит за измама електронният билет е невалиден.
Потребителят трябва да разпечата предварително получения Електронен билет в личния си профил в  www.pricelesstickets.bg  и да го представи  на проверявашите органи в съответната зала непосредствено преди началото на постановката.
Електроният билет може да бъде представен на проверяващите органи на мобилно устройство. 
Електронният билет е невалиден, ако част от него бъде променяна или унищожена.
Електронните транзакции с банкови картиMaestro, Visa, MasterCard се извършват посредством виртуално терминално устройство- ПОС, гарантираща сигурността им.
Страница „Условия за плащане“

БИЛЕТИ ОНЛАЙН
Билети онлайн може да закупите от интернет страницата www.pricelesstickets.bg
Условия за обслужване на транзакции с банкови карти през интернет
Този документ е неразделна част от Общите условия за покупка на билети от Театър „Мелпомена“ ЕООД
За Театър „Мелпомена“
Театър „Мелпомена“ ЕООД, ЕИК:175164833, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Иван Вазов“ ул. „Янко Забунов“ 59,
моб. + 359 878801313, e-mail адрес: office@pricelesstickets.bg
Предлагани услуги и стоки
2. В интернет страницата  www.pricelesstickets.bg се предлагат билети за театралните постановки, концерти, фестивали, специални събития и др. Схемата на залата за всяко представление съдържа конкретна информация за свободните и заети места и техните цени, заглавие, жанр, начален час и продължителност, зала, в която ще се провежда събитието.
Ценова политика
3. Цените на билетите за всяко събитие са различни и са обозначени върху зрителските места в онлайн схемите на залите.
4. Цените са в български левове и са крайни с включени административни такси.
5. Не включват ДДС – продажбата на билети за сценични изкуства е освободена доставка съгласно чл. 42, ал. 1 на ЗДДС.
Лични данни
4. Pricelesstickets и Театър „Мелпомена“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в www.pricelesstickets.bg
С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на билети.
5. В случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Pricelesstickets и Театър „Мелпомена“ имат право да предоставят личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
6. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством виртуално терминално устройство- ПОС, гарантираща сигурността им.
7. www.pricelesstickets.bg и Театър „Мелпомена“ не съхранява номера на банкови карти.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Сайта www.pricelesstickets.bg  ведно с всички текстове, изображения, файлове, дизайн, лога и др. елементи, съставляващи интернет страницата, са собственост на „Театър „Мелпомена“ ЕООД.
2. „Театър „Мелпомена“ ЕООД попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове - kzp.bg
3. Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е ec.europa.eu/odr
4. Потребителите на уеб сайта www.pricelesstickets.bg нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение „Театър „Мелпомена“ ЕООД.
5. Забранено е използването на Сайта и е-майл адресите на „Театър „Мелпомена“ ЕООД за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона.
6. Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на „Театър „Мелпомена“ ЕООД.
7. Доставчикът не носи отговорност:
-за действия, извършени чрез или върху интернет страницата от Потребители включително и посредством неоторизиран достъп до нея.
- за претърпените вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер-връзки посредством интернет страницата.
- за преки, непреки, случайни, последващи щети, възникнали поради невъзможността да се ползва интернет страницата или части от нея поради технически причини.
8. Всички авторски права, търговски марки, дизайни, права върху бази данни и други обекти на интелектуалната собственост са притежание на техните законни собственици.

Правила на играта „Купи билет и можеш да спечелиш ваучер за очила“
 
І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра  „ Купи билет и можеш да спечелиш ваучер за очила“ наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „Театър Мелпомена ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София ул.Янко Забунов 59 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във на уеб-страницата на Организатора – https://pricelesstickets.bg/
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, както и членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

IV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 10.05 2021г. /начална дата на Играта/ и завършва в 23:00 ч. на 10.06.2021 г. /крайна дата на Играта/.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
5.1. За да получи шанс да спечели награда в играта, всички клиенти следва да отговарят едновременно на следните условия:
- да са извършили онлайн поръчка  на билет за театрално представление от сайта https://pricelesstickets.bg/ в периода на кампанията
Всеки, който е спазил това условие участва в онлайн томбола и има възможност да спечели награда –ваучер.
- да са навършили 18-годишна възраст и не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
- имат настоящ адрес в страната;

VI. НАГРАДИ
6.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:

50 ваучера х 50лв. за покупка на очила от оптики Grand Optics

6.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
6.3. Ваучерът е с валидност до 30.08.21г.
6.4. Ваучерът е за еднократно ползване.
6.5. Ваучерът не се комбинира с други промоции и отстъпки.


VII. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Печелившите участници се определят на случаен принцип
7.2. Едно лице има право да участва неколкократно в текущата кампания, стига участието му да е съобразено с наградния фонд, условията и сроковете на Томболата.
7.3. Един Участник може да спечели една награда от гореизброената.
7.4.Победителите ще бъдат обявени на сайта на Организатора при приключване на кампанията. В тегленето участват участниците, направили  онлайн поръчка, през периода на играта, съгласно обявените условия.
7.5. Наградите ще  бъдат връчени на печелившите по време на постановката, за която са закупили билет..
7.6. В случай, че спечелил участник се откаже изрично от наградата си, за печеливш се обявява резервен участник, изтеглен в томболата по описания в настоящите условия ред.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на сайта на Организатора:
https://pricelesstickets.bg
Настоящите условия са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „Театър Мелпомена” ЕООД.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на info@pricelesstickets.bg